วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทุ่งกระเจียว - ตักบาตรดอกไม้เดินทางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2555  
ทริปเดียวเท่านั้น  ราคาถูกสนั่นวงการ

กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - มอหินขาว (อช.ภูแลนคา)
          06.00 น.พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทัวร์อินไทยแลนด์ คอยต้อนรับ พร้อมบริการ             
                      อาหารเช้าและเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น (ชา กาแฟ โอวัลติน)  ระหว่างเดินทาง เจ้าหน้าที่             
                     คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลท่องเที่ยว และสนุกสนานกับกิจกรรมระหว่าง  เดินทาง
สู่                   สู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
 (อาหารเช้า ท่านสามารถเลือก 1 รายการ + (ชา กาแฟ หรือโอวัลติน) + เครื่องดื่ม)

           9.30 น.ถึง นำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน อ.บ้านเขว้า เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้า
                     ไหมที่ขึ้นชื่อของ จ.ชัยภูมิ แล้วเดินทางสู่ อุทยานไทรทอง  นำท่านเดินป่าชมธรรมชาติสู่ ผาหำ
                    หด จุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย ชมวิวทัวทัศน์ที่สวยงามสุดลูกตา และชม ทุ่งกระเจียวขาว ที่
                    หาชมได้ยากยิ่งมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิ บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหาร เที่ยวมอหินขาว 
                    อัศจรรย์ธรรมชาติ  ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ 3 กลุ่ม โดยจะมีหินทราย
                    ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเป็นสีขาวและโดดเด่นในพื้นที่ และเป็นที่มาของคำว่า มอหินขาว และใน
                    บริเวณยังมีเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา ตั้งเรียงรายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร 
                    นอกจากนั้นยังมีแท่นหินที่มีรูปร่างคล้ายเรือ เจดีย์ หอเอียง เมืองปิซ่า  และคล้ายกระดองเต่า ซึ่ง
                    จัดเป็นกลุ่มหินที่ 1  กลุ่มหินที่ 2 อยู่ห่างออกไป แท่นหินจะมีรูปร่างแปลกแตกต่างกันออกไป และ
                    เมื่อห่างออกไปอีกประมาณ 1,500 เมตร จะเป็นกลุ่มหินที่ 3 ที่เป็น แท่นหินและเสาหินขนาดเล็ก 
                    โดยลาดเอียงขึ้นไปจดหน้าผาที่มีชื่อว่า ผาหัวนาก และบริเวณมอหินขาวยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่
                    สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
                    บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง

          18.00 น. แวะรับประทานอาหาร (มื้อที่ 3) แล้วนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

          วันที่สอง
          08.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) แล้วให้ท่านได้ พักผ่อน
                        ตามอัธยาศัยพักผ่อน เพลินกับกิจรรมภายในรีสอร์ท    

         11.00 น    นำท่านแวะเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต ที่ Palio เขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนอินเทน
    ด์                   ก้าวแรกที่ได้ไปสัมผัส Palio เขาใหญ่ แห่งแรกที่มีบรรยากาศเหมือนประเทศอิตาลี
                        ประหนึ่งว่ากำลังเดินอยู่กลางกรุงโรม  เพราะไม่ว่าจะเป็นอาคารถูกออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคาร
                         ถนนคนเดิน หรือสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณแนว อิตาเลี่ยนสไตล์ที่รายล้อม แถมคำว่า Palio                  ยังเป็นภาษาอิตาเลียน  หมายถึง รางวัลอีกด้วย
        12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร (มื้อที 5)
        14.00 น.  ชมขบวนแห่บุปผชาติ และขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พุทธศาสนิกชนเตรียม
                    ดอกไม้โดยเฉพาะดอกเข้าพรรษาที่สามารถหาซื้อได้ในบริเวณงาน ที่ชาวบ้านไปเก็บดอกเข้า
                    พรรษาจากบนเขามาขาย พระภิกษุดำเนินบิณฑบาตร เป็นขบวนนับร้อยรูป เพื่อรับประเพณีการ 
 ตั                 พรรษา ตักบาตรดอกไม้ จากพระพุทธศาสนิกชน จากนั้นพระภิกษุจะนำดอกเข้าพรรษาที่ได้รับ
                    บิณฑบาตร    นั้นขึ้นไปบูชารอบพระพุทธบาท บริเวณงานมีการออกร้านของที่ระลึก ของฝาก
                    มากมาย ให้ท่าน เดินชมเพลิดเพลิน
           18.00 น    รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับ
           20.00 น    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
           อัตราค่าบริการ  ท่านละ 2,800 บาท
           อัตรานี้รวม      - ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อม คาราโอเกะ    - อาหาร 5 ตามระบุ
                     - ค่าธรรมเนียมอุทยาน                                  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง               - ค่าเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดเส้นทาง  
                    - ค่าประกันเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
         อัตรานี้ไม่รวม   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน

            หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยยึดถือความปลอดภัยและผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ